Family Indian Restaurant

K231/39 Nguy?n Công Tr?, Qu?n S?n Trà, ?à N?ng

10:00 - 23:00

$ | 15.000? - 190.000? VND

Tra sua
Tra sua Trung Quoc

$ 3.0

Family Indian Restaurant
K231/39 Nguy?n Công Tr?, Qu?n S?n Trà, ?à N?ng

094 260 52 54
COMMENTS